22.09.16

Informatsioon korraldatud jäätmeveo kohta Anija, Kernu, Kose ja Nissi valdades

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus korraldas Anija, Kose, Kernu ja Nissi valdades riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. 7. jaanuaril 2016 sõlmis MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus Kernu, Nissi ning Anija ja Kose Vallavalitsuse nimel alla korraldatud jäätmeveolepingule OÜ-ga Radix Hooldus. Alates 15. märtsist oleme sõlminud korraldatud jäätmeveo lepinguid elanikega.

Augustis leppisime OÜ-ga Radix Hooldus täiendavalt kokku, et elanike paremaks teenindamiseks jätkab igapäevast otsest suhtlemist klientidega OÜ Radix Hoolduse klienditeenindus. Ettevõttel on jäätmeveopiirkonnas pikk teenindamise kogemus. Andmete korrastamine ning korraldatud jäätmeveole üleminek on sellisel viisil kõige ladusam.

Alates 1. oktoobrist 2016 algab Anija, Kose, Kernu ja Nissi valdades korraldatud jäätmeveo periood jäätmeloa väljastamisega OÜ-le Radix Hooldus. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.  MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusega sõlmitud lepingu alusel veab jäätmed ära OÜ Radix Hooldus. Samuti on korraldatud igapäevane suhtlemine klientidega. Jäätmed käideldakse AS Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskuses või muudes jäätmekäitlusettevõtetes vastavalt jooksvale olukorralde.

Korraldatud jäätmeveoga on jäätmeseaduse alusel automaatselt liidetud kõik Anija, Kose, Kernu ja Nissi valla jäätmevaldajad - st kinnistute omanikud, millel on kas elamu või mõni ettevõte või asutus, sh suvilad. Kohalik omavalitsus on andnud omapoolse panuse, et kõikidele valla elanikele, ettevõtetele ning asutustele oleks tagatud kvaliteetne jäätmehooldusteenus, olenemata nende paiknemisest kas tiheasustus- või hajaasusustuspiirkonnas. Iga kohalik omavalitsus on kehtestatud  jäätmehoolduseeskirja, milles arvestatakse kohalikke vajadusi ning jäätmehoolduse eesmärke. Lisaks segaolmejäätmete äraveole saab tellida kinnistult biolagunevate jäätmete ning vanapaberi ning papi äravedu.

Vastavalt jäätmehoolduseeskirjadele on biolagunevate jäätmete kogumine ning vedajale üleandmine kohustus siis, kui kinnistul asub vähemalt 10 korterit ning kohapeal ei asu aiamaad, millel saaks biolagunevaid jäätmeid kompostida. Lisaks juhul, kui on tegemist toitlustusasutusega või ettevõttega, mille tegevuse käigus tekib biolagunevaid jäätmeid. Vanapaberit ja pappi on kinnistul kohustatud üle andma korterelamud, milles on üle 5 korteri ning ettevõtted-asutused, kellel tekib rohkem vanapaberit ja pappi.  Jäätmehoolduseeskirjad sätestavad ka erinevate jäätmekonteinerite tühjendamise sageduse.

Tänaseks on välja saadetud eeltäidetud lepingud. Palume eeltäidetud lepingusse lisada kontaktandmed (telefoni nr, e-posti aadress, isikukood) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile OÜ Radix Hooldus, Artelli 15, Tallinn 15551. Kellel on korraldatud jäätmeveo leping juba MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusega sõlmitud siis nemad uuesti lepingut sõlmima ei pea. Palume Teil edaspidi arvestada manuses oleva lepingu numbriga ning vajadusel parandada andmed ning saata need klienditeenindusse.

Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus,  jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu nimi, postiaadress - palume klienditeenindust teavitada õigetest andmetest. 

Jäätmeveolepinguid on võimalik allkirjastada ka digitaalselt. Selleks palume pöörduda  harjukeskus@radixhooldus.ee ning paluda saata jäätmeveoleping elektrooniliselt.

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse nimel veab Radix Hoolduse OÜ kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt graafiku alusel. Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast. Kehtivate õigusaktide kohaselt peavad  kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Kogumismahuti saab osta või rentida Radix Hoolduse OÜ-lt.  Palume meid kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist harjukeskus@radixhooldus.ee.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadress info@harjukeskus.ee ning  telefonilt  6 150 354 või 6 400 897 ning lugeda kodulehelt www.harjukeskus.ee

Infot saab ka oma valla keskkonnaspetsialistilt, kellele on samuti võimalik saata või üle anda andmed lepingu allkirjastamiseks.

Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R  9:00-17:00